Privacy Statement

Schoonheidssalon Beauty-Care (met KvK-nummer: 09069830) gevestigd te (7064 BE) Silvolde aan het adres Ulftseweg 50, (hierna: Schoonheidssalon Beauty-Care) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze
privacyverklaring.

Schoonheidssalon Beauty-Care houdt zich onder meer bezig met schoonheidsverzorging, pedicure- en manicurebehandelingen. Om de hiervoor te sluiten overeenkomsten te kunnen afhandelen, is het voor Schoonheidssalon Beauty-Care noodzakelijk (persoons-)gegevens te verwerken.

Deze gegevens die worden verwerkt kunnen betrekking hebben op producten en/of behandelingen, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en betaalgegevens.

Zonder deze informatie kan de juiste persoon niet worden gekoppeld aan de gewenste behandeling en de bijbehorende planning en vervolgbehandelingen, waardoor het voor Schoonheidssalon Beauty-Care niet mogelijk is om de overeenkomsten op de juiste wijze na te komen.

Met betrekking tot marketingactiviteiten worden de programma’s Google Analytics en Google Adwords gebruikt. Ook via deze programma’s worden gegevens verwerkt. Dit ingevolge het gerechtvaardigd belang dat Schoonheidssalon Beauty-Care heeft bij deze verwerking. Deze programma’s bieden Schoonheidssalon Beauty-Care namelijk de mogelijkheid te onderzoeken hoe (potentiële) klanten kunnen worden aangesproken met bestaande of nieuwe producten.

Zonder het gebruik van deze programma’s is het voor Schoonheidssalon Beauty-Care niet haalbaar om marktonderzoek te verrichten en bestaande en nieuwe klanten aan te spreken.

Wanneer verkrijgt Schoonheidssalon Beauty-Care de (persoons-)gegevens
Schoonheidssalon Beauty-Care verkrijgt deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan door een bezoek aan de locatie of aan de website van Schoonheidssalon Beauty-Care, en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.

Ook in het geval dat er via één van de advertenties die Schoonheidssalon Beauty-Care online plaatst, contact wordt gezocht of wordt onderhouden met één van zijn relaties kan het zijn dat er nieuwe (persoons-)gegevens worden verkregen.

Waar nodig zullen deze gegevens door Schoonheidssalon Beauty-Care worden verwerkt.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

Gepersonaliseerde advertenties

Onze website kan gepersonaliseerde advertenties plaatsen op websites van derden. We gebruiken hiervoor Google Ads. Dit is gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan onze websites.

Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens voor Google Ads: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

Hoelang worden gegevens door Schoonheidssalon Beauty-Care bewaard
Ingevolge de fiscale wetgeving is Schoonheidssalon Beauty-Care verplicht om gegevens gerelateerd aan bestellingen gedurende 7 jaren te bewaren.

Gegevens die verbonden zijn aan een klantrelatie van en met Schoonheidssalon Beauty-Care (contactgegevens en correspondentie- en behandelhistorie) worden bewaard zolang er de relatie bestaat. Na beëindiging van deze relatie worden de gegevens na verloop van 12 maanden verwijderd.

Gegevens die niet onder deze bewaarplicht vallen of niet behoren tot enig samenwerkingsverband, worden binnen twee maanden na ontvangst van de gegevens,
verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van Google Analytics en/of Google Adwords worden uiterlijk 50 maanden na ontvangst verwijderd. Schoonheidssalon Beauty-Care stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

Met wie deelt Schoonheidssalon Beauty-Care de gegevens
Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Schoonheidssalon Beauty-Care ertoe gehouden derden in te schakelen.

M.b.t. de bedrijfsvoering
Door Schoonheidssalon Beauty-Care wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van een bedrijfsprogramma waarmee het merendeel van de administratie en planning wordt geregeld, een externe accountant ingeschakeld en daarnaast ook een partij die diensten verleent op het gebied van hosting en onderhoud van de website.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties en persoonsgegevens van Schoonheidssalon Beauty-Care. Met deze partijen gaat
Schoonheidssalon Beauty-Care een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

Andere derden
Zonder toestemming van de relatie van Schoonheidssalon Beauty-Care worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Schoonheidssalon Beauty-Care hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Opslag in EER
De gegevens worden daarbij opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is. Uitzondering daarop zijn de gegevens die via Google worden opgeslagen op één van hun servers in een land buiten de EU. Hiervoor gaat Schoonheidssalon Beauty-Care een verwerkersovereenkomst met Google aan.

Zonder dat Schoonheidssalon Beauty-Care hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.

Beveiliging van gegevens
Schoonheidssalon Beauty-Care draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er gebruik gemaakt van een goede firewall en anti-virussoftware. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van tweetrapsverificatie om de inlog extra te beveiligen.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met Schoonheidssalon Beauty-Care verbonden zijn. Schoonheidssalon BeautyCare kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.

Social media koppelingen

Schoonheidssalon Beauty-Care maakt gebruik van koppelingen met sociale netwerken zoals Facebook, Instragram, Pinterest en YouTube. Wanneer deze gebruikt worden en u aangemeld bent bij een van deze diensten, kan het zijn dat deze netwerken gegevens ontvangen over uw surfgedrag. Hierdoor komen deze partijen te weten dat u met uw IP-adres de website van Schoonheidssalon Beauty-Care hebt bezocht.

Als u niet wilt dat deze bedrijven het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw social media-account, dan dient u uit te loggen bij de social media kanalen alvorens gebruik te maken van deze koppelingen.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens
Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Schoonheidssalon Beauty-Care wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek
verwerken wij binnen 14 dagen.

E-mail : info@schoonheidssalon-beauty-care.nl
Telefoon : 0315 – 329732
Post : Schoonheidssalon Beauty-Care, Ulftseweg 50, 7064 BE Silvolde

Recht op inzage
Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Schoonheidssalon Beauty-Care van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering
U heeft ook het recht om de gegevens die Schoonheidssalon Beauty-Care van u beschikbaarheeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Schoonheidssalon Beauty-Care zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Schoonheidssalon Beauty-Care ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij – na een uitdrukkelijk verzoek – wel verwijderd uit de systemen van Schoonheidssalon Beauty-Care.

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Schoonheidssalon Beauty-Care uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Schoonheidssalon Beauty-Care op te nemen.

Recht op dataportabiliteit
U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Schoonheidssalon Beauty-Care van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database op die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming
U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens
Schoonheidssalon Beauty-Care hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover een klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring
De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Schoonheidssalon Beauty-Care adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord.

Cookie Statement

We gebruiken cookies om u te helpen efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. U vindt gedetailleerde informatie over alle cookies onder de relevante toestemmingscategorie hieronder.